Author's posts

קהילה ערכית

בהשקפה שלנו, אפשר לחיות חיים מתוך תחושה מלאה של סיפוק ומשמעות רק אם פועלים יחד עם אנשים נוספים במסגרת של קהילה שמבוססת על השקפה ערכית-רוחנית. החברות בקהילה עונה על צורך חשוב שיש לנו – השתייכות לשבט. היא מאפשרת לנו להתחבר למשהו גדול מעצמנו – לקהילה עצמה, לפילוסופיה הרוחנית שלה, ולהסתובב בעולם עם תחושת שליחות עמוקה …

המשיכו בקריאה