Category: יצירת מציאות

יצירה מתוך זרימה

אחד העקרונות המרכזיים ליצירה שלנו – יצירת האירגון, התכנים, המפגשים, הקורסים, וכו' – הוא יצירה מתוך זרימה. זה אומר שלא פועלים בדרך ה"רגילה" של: הצבת מטרות מהשכל, ו"מאבק" מתמיד של התגברות על מכשולים שמפריעים להשגת המטרות. זה מאוד שוחק נפשית, ומפספס את ההוויה החשובה של פעולה מתוך זרימה וללא מאבק. כשם שמים זורמים בנהר ועוקפים …

המשיכו בקריאה